Energikartlegging i næringsbygg: Redusere energikostnader og øke byggets attraktivitet

Om du søker å redusere energikostnader, forbedre bygningens attraktivitet, og muligens øke verdien på eiendommen, bør du vurdere energikartlegging i bygg. Med støtte fra Enova kan dette være en lukrativ investering som også bidrar til et mer bærekraftig miljø.

Hva er energikartlegging?

Energikartlegging, eller energikartlegging som det ofte kalles, er en vurdering av byggets energitilstand. Det gir oss en detaljert oversikt over hvor energi brukes, identifiserer områder for potensielle forbedringer, og anbefaler hensiktsmessige tiltak for å redusere energiforbruket.

Fordelene med energikartlegging

For det første, ved å forstå hvordan energi brukes i bygget ditt, kan du gjøre kunnskapsbaserte beslutninger om hvor og hvordan å implementere energisparingstiltak. Dette kan tillate deg å spare betydelige beløp på energiregningen. I tillegg kan det også forbedre byggets energimerking og gjøre det mer attraktivt for potensielle leietakere eller kjøpere.

Enova støtte for energikartlegging

Enova gir støtte til å gjennomføre energikartlegging i næringsbygg. Tilskuddet kan dekke inntil 50% av kostnadene, med en maksimal sum på 400 000 kroner. Støtten er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og/eller energikrevende bygg.

Hvordan gjennomføre en energikartlegging?

Kartleggingen skal resultere i en rapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningens nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Kartleggingsrapporten vil fungere som en beslutningsgrunnlag for fremtidige investeringer i energitiltak, beskrivelse av anbefalte tiltak, kostnadsestimater, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.

Energieffektive bygg: En god investering

Energieffektive bygg lønner seg over tid. Gode energiløsninger er i stadig større grad et krav fra leietakere eller fra kjøpere ved salg av næringsbygg. Grønne bygg krever mindre energi å varme opp og holder bedre på varmen. Med smart strømstyring kan bygninger i større grad tilpasse seg bruken og gi bedre forhold for dem som arbeider der.

Konklusjon

Energikartlegging kan være en nyttig prosess for næringsbygg i Oslo og gir et stort potensial for energisparing i bygg. Ved å identifisere de mest kostnadseffektive tiltakene for energieffektivitet, kan du ikke bare redusere bygningens driftskostnader, men også gjøre det mer attraktivt på markedet. Med støtte fra Enova, kan energikartlegging være en lønnsom investering for enhver byggeier.

[{«image»:»file://step_15/image-1697749099209.png»}]

Hva er energikartlegging av bygg?

Energikartlegging av bygg er en prosess der man analyserer og vurderer energitilstanden til et bygg for å identifisere potensialet for energieffektivisering og kostnadsbesparelser.

Hvorfor er energikartlegging viktig?

Energikartlegging gir byggeiere og leietakere en grundig oversikt over energiforbruket i bygget, samt mulighet til å velge de mest lønnsomme investeringene for energieffektivisering.

Hvilke fordeler gir Enova-støtte for energikartlegging i yrkesbygg?

Enova gir tilskudd på inntil 50% av kostnadene, med en øvre grense på 400 000 kroner, for å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. Dette bidrar til å redusere kostnadene og gjøre investeringen mer attraktiv.

Kan Enova også gi støtte til energitiltak i eksisterende yrkesbygg?

Ja, Enova kan også gi investeringsstøtte til energitiltak i eksisterende yrkesbygg. Støtten kan dekke inntil 30% av kostnadene, med en øvre grense på 10 millioner kroner.

Hvordan brukes kartleggingsrapporten fra energikartleggingen?

Kartleggingsrapporten gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningens nåværende energitilstand og potensialet for forbedring. Rapporten fungerer som et beslutningsunderlag for å velge de mest hensiktsmessige energitiltakene, med informasjon om anbefalt rekkefølge, kostnader, lønnsomhet og finansieringsmodeller.

Hvorfor lønner det seg å investere i energieffektive bygg?

Energieffektive bygg gir lavere energikostnader på lang sikt. I tillegg er gode energiløsninger etterspurt blant leietakere og kjøpere av næringsbygg. Grønne bygg har bedre inneklima, lavere oppvarmingsbehov og kan tilpasses bruken mer effektivt, noe som gir både økonomiske fordeler og positive effekter for klimaregnskapet.

TERMOENERGI NORGE AS
Leif Weldingsvei 16
3208 Sandefjord

TERMOENERGI NORGE AS