Red house with snowing in pine forest at winter

Det er ingen tvil om at både rotter og mus anses som skadedyr. Tidligere har bruken av gift vært en populær metode for å bekjempe disse skadedyrene, både blant private og profesjonelle skadedyrbekjempere. Men nye retningslinjer fra Miljødirektoratet endrer dette bildet.

Endringer i reglene for bruk av musegift utendørs

Rottegift har ifølge Miljødirektoratet utgjort en fare for både miljøet og brukerne, noe som danner grunnlaget for de nye reglene. Giftstoffene er kjent for å være resistente og har lang levetid i naturen. De akkumulerer seg i levende organismer, og rester fra denne typen gift er funnet i rovfugler. Rottegift kan derfor påvirke bestanden av visse rovfuglarter i Norge som hubroen.

Forskjellige typer muse- og rottemidler

Eksperter deler muse- og rottemidlene i to hovedgrupper; førstegenerasjons antikoagulanter og andregenerasjons antikoagulanter. Førstegenerasjonsstoffene er mindre giftige og lettere nedbrytbare, men krever høyere doser. Miljødirektoratet uttrykker også bekymring for resistens ved bruk av denne type stoffer.

Begrensninger for privat bruk

Nå fastslår Miljødirektoratet at kun produkter for bekjempelse av mus er godkjent til privat bruk. Produkter for rottebekjempelse er forbeholdt profesjonelle brukere. For private brukere er det kun tillatt å bruke musemidler innendørs og disse skal kun brukes i åtestasjoner. Det er spesifikke regler for hva slags emballasje som kan brukes, og åtestasjonene skal være solide og vanskelig å åpne for barn.

Musefeller- en giftfri musbekjempelse

I lys av de strenge reguleringene på bruk av musegift, bør man vende seg mot musefeller utendørs som en giftfri metode for å kvitte seg med mus og rotter utendørs.

Plassering av musefeller utendørs

Både plassering og sikkerhet ved bruk av musefeller er essensielt for å oppnå et effektivt resultat. Musefellene bør plasseres der musene ferdes mest, langs vegger, nær matkilder eller i de områdene du har sett mus tidligere. Også i nærheten av naturlige skjulesteder som busker og trær, siden mus ofte søker ly i slike områder. Det er også viktig å plassere fellene på steder som er trygge og ikke utgjør en fare for andre dyr eller mennesker.

Forebygging av museinvasjon

Musefeller utendørs kan være en effektiv metode for å hindre mus i å komme inn i huset. Mus har i all hovedsak kort aksjonsradius. Har du feller på utsiden av huset, vil musen sannsynligvis gå i fellen før den kommer seg inn. Dette er spesielt relevante for steder som jakthytter, hvor man ofte opplever problemer med mus. Ved å bruke musefeller utendørs, hindrer man musen i å komme seg inn i hytta. Så for hytter og hus hvor det er mange steder mus kan komme seg inn, anbefales det å bruke musefeller ute.

Sikring av et skadedyrfritt hjem

Ved å benytte giftfrie metoder for musbekjempelse, bidrar du til forebygging av musinvasjon i og rundt hjemmet ditt. Mens du beskytter hjemmet ditt mot disse skadedyrene, beskytter du samtidig miljøet.

Konklusjon

Å bekjempe skadedyr som mus kan være en krevende oppgave, men ved å følge de foreslåtte retningslinjene, kan du oppnå effektive resultater. Husk at forebygging er det første skrittet for å unngå musinvasjon. Ved behov, bør du vurderer å søke profesjonell hjelp for sikker, effektiv og miljøvennlig skadedyrkontroll.

forbud mot bruk av musegift utendørs

Nye regler rammer hageeiere: Musegift utendørs nå forbudt for privatpersoner