Hvilke Bygg skal Energimerkes? En Oversikt over Kravene

TL;DR:

Det er krav om energimerking av alle næringsbygg over 50 m2 ved salg eller utleie. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder det i tillegg krav om at gyldig energiattest skal forekomme til enhver tid. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest.

Introduksjon til Energimerking av Bygg

Energimerking av bygg er en offentlig ordning som skal gi informasjon om byggets energibruk og potensialet for energisparing. Målet er å motivere eiere til å redusere byggets energiforbruk, noe som også vil gi reduserte energikostnader og økt bokomfort.

Energimerking bygger på den samme prinsippet som energimerking av hvitevarer, hvor A+ er mest energieffektive og G er minst. I tillegg viser energiattesten oppvarmingskarakteren, som viser hvor stor del av oppvarmingen som dekkes med fornybare energikilder, fjernvarme eller varmepumpe.

Alle bygninger over 50 m2 skal ha en energiattest ved salg eller utleie. For bygninger over 1000 m2 skal det alltid foreligge gyldig energiattest, uavhengig av leie eller salg.

Hva Innebærer Energimerking?

Energimerking innebærer at byggets energistatus kartlegges og dokumenteres gjennom en energiattest. Energiattesten skal lages av en kvalifisert energirådgiver.

Dette er viktig ikke bare for å oppfylle lovens krav, men også fordi en god energistatus kan øke byggets verdi ved salg eller utleie. I tillegg vil effektive energitiltak bidra til reduserte energikostnader og bedre inneklima.

Selve energimerkingen utføres av en energirådgiver, som vurderer ulike aspekter ved bygget, som isolasjon, varmesystem og ventilasjon.

Hvem har Ansvar for Energimerking?

Eier av bygget har ansvar for å sørge for at bygget er energimerket. Dette gjelder både ved salg og utleie. Ved salg må energiattesten følge med salgsdokumentene, mens ved utleie skal leietaker få en kopi av attesten.

Dersom eieren ikke oppfyller kravet om energimerking, kan kommunen gi pålegg om energimerking og påløpe dagbøter inntil kravet er oppfylt.

Det er også eierens ansvar å sørge for at energiattesten er tilgjengelig for offentlig ettersyn på bygget.

Hva Skjer hvis Kravene ikke Oppfylles?

Dersom kravene om energimerking ikke oppfylles, kan kommunen gi pålegg om energimerking. Dette kan innebære dagbøter inntil kravet er oppfylt. I tillegg kan manglende energimerking føre til redusert salgspris eller leiepris.

Kommunen kan også kreve at bygget blir bedre isolert, får bedre varmesystem eller at det installeres ventilasjon som er mer energieffektiv.

Det er derfor i eierens interesse både økonomisk og juridisk, å sørge for at bygget er energimerket.

Krav om Energimerking ved Utleie

Ved utleie av bygg er det eier som har ansvar for at bygget er energimerket. Leietaker skal få en kopi av energiattesten. Denne skal også være offentlig tilgjengelig på bygget.

Å ha en god energistatus kan gjøre bygget mer attraktivt for potensielle leietakere. Det kan også føre til at man kan kreve en høyere leiepris.

Ulempen med manglende energimerking kan være at man får redusert leiepris, eller at man mister potensielle leietakere.

Hvordan Få Hjelp til Energimerking?

Spesialiserte firmaer, slik som Termoenergi, tilbyr tjenester innen energimerking. De har kvalifiserte energirådgivere som kan utføre energimerking og bistå med rådgivning om energitiltak, beregning av energibruk og utarbeiding av energiattest. Termoenergi er lokalisert på Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord, og kan kontaktes på telefon 33 47 43 30.

Å bruke en profesjonell aktør gir trygghet og sikrer at man holder seg innenfor lovverket. Det kan også bidra til å øke byggets verdi ved salg eller utleie,

Derfor anbefales det å benytte en faglig dyktig aktør for å få en gyldig og korrekt energimerking.